مرکز آموزش

Come accedo a PHPMyAdmin?

L'accesso a phpMyAdmin è reso semplicissimo grazie all'apposito bottone presente in cPanel:

Nel caso non riusciate ad accedere, nonostante abbiate creato un DB MySQl, apra un ticket, un nostro tecnico risolverà il problema prima possibile.

 

  • 22 کاربر این را مفید یافتند

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

Creazione database Mysql

A seconda del piano Hosting che avete sottoscritto con SpazioRC.com avrete a disposizione di un...